ISER

Alloy­ing Ele­ments in Stain­less Steel and Other Chro­mium-Con­tai­ning Alloys

Car­bon; Chro­mium; Nickel; Molyb­de­num; Nio­bium; Tita­nium; Manga­nese; Sili­con; Nitro­gen; Cobalt

English edi­tion (552,64 KB)